หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข๋ดสะหวาย
อักษรล้านนา
ข฿ดฯสๆวฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ขดสวาย]
ความหมาย

ดู...ข๋ดถะหวาย

ออกเสียงล้านนา
ข๋ดถะหวาย
อักษรล้านนา
ข฿ดฯถๆวฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ขดถวาย]
ความหมาย

ก.นั่งขัดสมาธิ; ข๋ดสะหวาย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋ดสะหวาย (ข฿ดฯสๆวฯายฯ)