หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข๋ดถะหวาย
อักษรล้านนา
ข฿ดฯถๆวฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ขดถวาย]
ความหมาย

ก.นั่งขัดสมาธิ; ข๋ดสะหวาย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋ดถะหวาย (ข฿ดฯถๆวฯายฯ)