หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข๋ดคู้
อักษรล้านนา
ข฿ดฯฅู้
เทียบอักษรไทย
[ขดฅู้]
ความหมาย

ก.คุดคู้,งอตัวลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋ดคู้ (ข฿ดฯฅู้)