หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข๋ดขอ
อักษรล้านนา
ข฿ดฯขํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ขดขอ]
ความหมาย

ก.ขดตัวให้งอเหมือนขอ. ข๋ดขององอด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋ดขอ (ข฿ดฯขํอฯ)