หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข๋ดขวา
อักษรล้านนา
ข฿ดฯขวฯา
เทียบอักษรไทย
[ขดขวา]
ความหมาย

ก.ขยับไปทางขวา,เลื่อนไปด้านขวา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋ดขวา (ข฿ดฯขวฯา)