หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข๋ด
อักษรล้านนา
ข฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[ขด]
ความหมาย

ล.เรียกของที่เป็นม้วน เป็นวง เช่น สายไฟฟ้า ๕ ขด, ลวดทองแดง ๑ ขด, งู นอนขด เป็นต้น ก.ขยับ,กระเถิบ,เคลื่อนจากที่เดิม,เลื่อน; ข๋ดค้าย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋ด (ข฿ดฯ)