หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข๋กหย๋ก
อักษรล้านนา
ข฿กฯ£฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ขกอฺยฺก]
ความหมาย

ก.กระโดดขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋กหย๋ก (ข฿กฯ£฿กฯ)