หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข้ำเขือก
อักษรล้านนา
ข้ำเขิอฯก
เทียบอักษรไทย
[ข้ำเขือก]
ความหมาย

ดู ขำเขือก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้ำเขือก (ข้ำเขิอฯก)