หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข้าเสิ๋ก
อักษรล้านนา
ข้าเสิ้กฯ
เทียบอักษรไทย
[ข้าเสิก]
ความหมาย

น.ข้าศึก,ศัตรู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้าเสิ๋ก (ข้าเสิ้กฯ)