หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้าเจ้าเอาของ
อักษรล้านนา
ข้าเจั้า´าขอฯง
เทียบอักษรไทย
[ข้าเจ้าเอาของ]
ความหมาย

สำ.สอยไข่มดแดง ต้องฆ่าตัวมดแดงที่ติดมาทิ้งหมด เลือกเอาแต่ไข่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้าเจ้าเอาของ (ข้าเจั้า´าขอฯง)