หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้าหลวงสามหัวเมือง
อักษรล้านนา
ข้าหลฯวฯงสามฯห฿วฯเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[ข้าหลวงสามหัวเมือง]
ความหมาย

น.ผู้ที่รัฐบาลกลาง(กรุงเทพฯ) ส่งขึ้นมาเพื่อควบคุมดูแลเมืองเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง หลังจากล้านนาได้เข้าร่วมอยู่ในราชอาณาจักรไทยแล้ว เพื่อให้เจ้าเมืองแต่ละเมืองปฏิบัติตามสนธิสัญญาเชียงใหม่ พ.ศ.๒๔๑๖ และทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรุงเทพฯ กับล้านนาเท่านั้น แต่ยังไม่ทำถึงขั้นยกเลิกตำแหน่งเจ้าเมืองประเทศราช

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้าหลวงสามหัวเมือง (ข้าหลฯวฯงสามฯห฿วฯเมิอฯง)