หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้าหลวง
อักษรล้านนา
ข้าหลฯวฯง
เทียบอักษรไทย
[ข้าหลวง]
ความหมาย

น.ผู้ว่าราชการจังหวัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้าหลวง (ข้าหลฯวฯง)