หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้าวัด
อักษรล้านนา
ข้าวัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ข้าวัด]
ความหมาย

น.เลกวัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้าวัด (ข้าวัดฯ)