หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้ามหัว
อักษรล้านนา
ข้ามฯห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ข้ามหัว]
ความหมาย

ก.ทำโดยพละการโดยไม่ปรึกษาหรือบอกกล่าวผู้รู้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้ามหัว (ข้ามฯห฿วฯ)