หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้ามหน้าข้ามต๋า
อักษรล้านนา
ข้ามฯห้นฯาข้ามฯตา
เทียบอักษรไทย
[ข้ามหน้าข้ามตา]
ความหมาย

ดู...ข้ามหน้า

ออกเสียงล้านนา
ข้ามหน้า
อักษรล้านนา
ข้ามฯห้นฯา
เทียบอักษรไทย
[ข้ามหน้า]
ความหมาย

ก.ทำโดยไม่ไว้หน้าคนอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย; ข้ามหน้าข้ามต๋า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้ามหน้าข้ามต๋า (ข้ามฯห้นฯาข้ามฯตา)