หน้าหลัก
ข้ามล่วง
ข้ามฯล่วฯง
[ข้ามล่วง]

ก.ละเมิด,ล่วงเกิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้ามล่วง (ข้ามฯล่วฯง)