หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้ามล่วง
อักษรล้านนา
ข้ามฯล่วฯง
เทียบอักษรไทย
[ข้ามล่วง]
ความหมาย

ก.ละเมิด,ล่วงเกิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้ามล่วง (ข้ามฯล่วฯง)