หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้ามกำผี
อักษรล้านนา
ข้ามฯคำฯผี
เทียบอักษรไทย
[ข้ามคำผี]
ความหมาย

ก.ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ตาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้ามกำผี (ข้ามฯคำฯผี)