หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้าม
อักษรล้านนา
ข้ามฯ
เทียบอักษรไทย
[ข้าม]
ความหมาย

ก.ยกเท้าย่างผ่านเหนือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้พ้นไป เช่นข้ามธรณีประตู,ผ่านจากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง เช่นข้ามถนน ข้าฟาก,ล่วงพ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยผ่านเหนือสิ่งนั้นไป เช่นบินข้ามมหาสมุทร,ผ่านเลยลำดับ เช่นอ่านหนังสือข้าม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้าม (ข้ามฯ)