หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้าบาทเจ้า
อักษรล้านนา
ข้าบาฯทฯเจั้า
เทียบอักษรไทย
[ข้าบาทเจ้า]
ความหมาย

ส.สรรพ- นามใช้แทนตัวผู้พูด ใช้กับเจ้านายระดับสูง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้าบาทเจ้า (ข้าบาฯทฯเจั้า)