หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข้าจ๊างเอางา
อักษรล้านนา
ข้าช้างฯ´างา
เทียบอักษรไทย
[ข้าช้างเอางา]
ความหมาย

สำ.ฆ่าช้างเอางา - ล้มล้างสิ่งที่ใหญ่เพื่อเอาของที่เล็กหรือด้อยค่ากว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้าจ๊างเอางา (ข้าช้างฯ´างา)