หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข้างควาย
อักษรล้านนา
ข้างฯ
เทียบอักษรไทย
[ข้างฅวาย]
ความหมาย

น.ไม้ลูกหนู - ไม้ที่ใช้ตรึงตับคาให้แน่นอยู่กับสันหลังคา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้างควาย (ข้างฯ)