หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้าง
อักษรล้านนา
ข้างฯ
เทียบอักษรไทย
[ข้าง]
ความหมาย

น๑.สีข้าง; ขี้ข้าง ก็ว่า น๒.ด้าน,ฝ่าย ว.ใกล้,ริม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้าง (ข้างฯ)