หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข้อหล้อ
อักษรล้านนา
ขํอฯหํลฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[ข้อหล้อ]
ความหมาย

ว.สั้นนิดเดียว ใช้กับของขนาดเล็ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้อหล้อ (ขํอฯหํลฯอฯ)