หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้อนขิ่ง (กวี)
อักษรล้านนา
ข้อฯรขิ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ข้อนขิ่ง]
ความหมาย

ก.รวม,รวบรวม,ประมวล; เข๋าะข้อนขิ่ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้อนขิ่ง (กวี) (ข้อฯรขิ่งฯ)