หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้อนก้น
อักษรล้านนา
ข้อฯรก้฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ข้อนก้น]
ความหมาย

ก.ตกตะกอน,นอนก้น,เหลืออยู่น้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้อนก้น (ข้อฯรก้฿นฯ)