หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้อน
อักษรล้านนา
ข้อฯร
เทียบอักษรไทย
[ข้อน]
ความหมาย

ว๑.ค่อน - มากกว่าครึ่ง,เกือบเต็ม เช่น น้ำข้อนแก้ว - น้ำเกือบเต็มแก้ว ว๒.ไม่เท่ากัน,ไม่เสมอกัน เช่น นั่งข้อนขวา--นั่งค่อนไปทางขวา, ก.รวมกันอยู่ เช่น นอนข้อนกั๋นตี้จ๊อก-นอนรวมกันที่มุมห้อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้อน (ข้อฯร)