หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้องสะดุ๋ด
อักษรล้านนา
ข้อฯงสดุด
เทียบอักษรไทย
[ข้องสะดุด]
ความหมาย

ก.เท้าสะดุด; ต้องสะดุ๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้องสะดุ๋ด (ข้อฯงสดุด)