หน้าหลัก
ข้องสะดุ๋ด
ข้องสะดุ๋ด
ข้อฯงสดุด
[ข้องสะดุด]

ก.เท้าสะดุด; ต้องสะดุ๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้องสะดุ๋ด (ข้อฯงสดุด)