หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข้วม
อักษรล้านนา
ข้วฯม
เทียบอักษรไทย
[ข้วม]
ความหมาย

ก.คว่ำ - พลิก หรือกลับเอาด้านบนลงล่าง เช่น รถคว่ำ; เอาด้านหน้าลง เช่น นอนคว่ำ; ขว้ำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้วม (ข้วฯม)