หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข่าหยวก
อักษรล้านนา
ข่าหยฯวฯก
เทียบอักษรไทย
[ข่าหยวก]
ความหมาย

ดู...ข่า น๑.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่าหยวก (ข่าหยฯวฯก)