หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข่าวสาร
อักษรล้านนา
ข่าวฯสารฯ
เทียบอักษรไทย
[ข่าวสาร]
ความหมาย

น.ข้อความที่ส่งมาเพื่อให้รับรู้ทั่วกัน,คำบอกกล่าว,เรื่องราว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่าวสาร (ข่าวฯสารฯ)