หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข่าว
อักษรล้านนา
ข่าวฯ
เทียบอักษรไทย
[ข่าว]
ความหมาย

ก.บอกกล่าว,ประกาศ,แจ้งให้ทราบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่าว (ข่าวฯ)