หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข่ามหอกข่ามดาบ
อักษรล้านนา
ข่ามฯหอฯกข่ามฯดาปฯ
เทียบอักษรไทย
[ข่ามหอกข่ามดาบ]
ความหมาย

ก.ใช้หอกใช้ดาบแทงฟันไม่เข้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่ามหอกข่ามดาบ (ข่ามฯหอฯกข่ามฯดาปฯ)