หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข่ามมีด
อักษรล้านนา
ข่ามฯมีดฯ
เทียบอักษรไทย
[ข่ามมีด]
ความหมาย

ก.ใช้มีดฟันไม่เข้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่ามมีด (ข่ามฯมีดฯ)