หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข่าม
อักษรล้านนา
ข่ามฯ
เทียบอักษรไทย
[ข่าม]
ความหมาย

ก.อยู่ยงคงกระพัน,คงกระพันชาตรี, อดทน,ทนทาน,ยอม,รับ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่าม (ข่ามฯ)