หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข่างน้ำ
อักษรล้านนา
ข่างฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ข่างน้ำ]
ความหมาย

ก.ระบายน้ำออก,ผ่อนน้ำออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่างน้ำ (ข่างฯนาฯ)