หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข่าง
อักษรล้านนา
ข่างฯ
เทียบอักษรไทย
[ข่าง]
ความหมาย

น๑.ลูกข่าง น๒.สลอด ก.ระบาย(ใช้กับน้ำ) เช่น ข่างน้ำเข้าสวน- ระบายน้ำเข้าสวน; ขั่ง,ขว่าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่าง (ข่างฯ)