หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข่มต๊อง
อักษรล้านนา
ข่฿มฯท้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ข่มท้อง]
ความหมาย

ก.ใช้มือกดท้องช่วยในการคลอด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่มต๊อง (ข่฿มฯท้อฯง)