หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขู่
อักษรล้านนา
ขู่
เทียบอักษรไทย
[ขู่]
ความหมาย

ก.แสดงอาการให้ผู้อื่นเกรงกลัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขู่ (ขู่)