หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขุ๋ดปู๋
อักษรล้านนา
ขุดปู
เทียบอักษรไทย
[ขุดปู]
ความหมาย

ก.ขุดเอาปูที่อยู่ในรูใต้ดิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขุ๋ดปู๋ (ขุดปู)