หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขุ๋ด
อักษรล้านนา
ขุด
เทียบอักษรไทย
[ขุด]
ความหมาย

ก.ขุด - คุ้ย,เจาะ,แทง,ถาก,สับ เช่น ขุดดิน-คุ้ยเอาดินหรือสิ่งที่อยู่ในดินขึ้นมา ขุดคลอง ขุดรากไม้ ขุดเรือ ขุดหลุม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขุ๋ด (ขุด)