หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขุ่นใจ๋
อักษรล้านนา
ขุ่รไจ
เทียบอักษรไทย
[ขุ่นใจ]
ความหมาย

ก.ขุ่นใจ,ขัดเคืองใจ,ไม่พอใจ,หมองใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขุ่นใจ๋ (ขุ่รไจ)