หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขุ่น
อักษรล้านนา
ขุ่ร
เทียบอักษรไทย
[ขุ่น]
ความหมาย

ว.ขุ่น - ไม่ใส,ไม่ชัดเจน,มีลักษณะมัว เช่น น้ำขุ่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขุ่น (ขุ่ร)