หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขุม
อักษรล้านนา
ขุม
เทียบอักษรไทย
[ขุม]
ความหมาย

น.หลุม - ที่ซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อเล็ก หรืดขุดลึกลง; หลุม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขุม (ขุม)