หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขุณณา
อักษรล้านนา
ขุณณฯา,ระฯกุณณฯา
เทียบอักษรไทย
[ขุณณา,กรุณณา]
ความหมาย

น.กรุณา - ความปรารถนาที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ เป็นหลักธรรมข้อหนึ่งในพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขุณณา (ขุณณฯา,ระฯกุณณฯา)