หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขึ้นเฮือนใหม่
อักษรล้านนา
ขึ้นฯเริอฯรไห่มฯ
เทียบอักษรไทย
[ขึ้นเรือนใหม่]
ความหมาย

ก.ทำบุญขึ้นบ้านใหม่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขึ้นเฮือนใหม่ (ขึ้นฯเริอฯรไห่มฯ)