หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขึ้นต๊าวตังสี่
อักษรล้านนา
ขึ้นฯท้าฯวฯทังฯสี่
เทียบอักษรไทย
[ขึ้นท้าวทังสี่]
ความหมาย

ก.บูชา ท้าวจตุโลกบาล ตามปรกติพิธีกรจะเป็นมัคนายก (ปู่จ๋ารย์,ปู่อาจ๋ารย์) นิยมทำในโอกาสก่อนที่จะทำงานมงคลทุกชนิด เช่น สร้างอาคารบ้านเรือน งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น เป็นการบอกกล่าว เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เป็นเจ้าของและผู้ที่อยู่อาศัย ดู...ต๊าวตังสี่

ออกเสียงล้านนา
ต๊าวตังสี่
อักษรล้านนา
ท้าฯวฯทังฯสี่
เทียบอักษรไทย
[ท้าวทังสี่]
ความหมาย

น.ท้าวจตุโลกบาล ผู้รักษาทิศทั้งสี่ ได้แก่ ท้าวธตรฐ,ท้าววิรุฬหก,ท้าววิรูปักข์และท้าวเวสสุวรรณ ตามตำนานทางศาสนากล่าวว่าเป็นเทพ อยู่ในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขึ้นต๊าวตังสี่ (ขึ้นฯท้าฯวฯทังฯสี่)