หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ไค่หัว
อักษรล้านนา
ขี้ระฯไค่ห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ใคร่หัว]
ความหมาย

ก.มักหัวเราะบ่อยๆ,หัวเราะเป็นว่าเล่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ไค่หัว (ขี้ระฯไค่ห฿วฯ)