หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ไคคู่
อักษรล้านนา
ขี้ไฅฅู่
เทียบอักษรไทย
[ขี้ไฅฅู่]
ความหมาย

น.ตะไคร่น้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ไคคู่ (ขี้ไฅฅู่)