หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้โลบ
อักษรล้านนา
ขี้โล฿ปฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้โลบ]
ความหมาย

ก.ขี้โลภ,ขี้โกง,อยากได้ของผู้อื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้โลบ (ขี้โล฿ปฯ)