หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้โยฺ
อักษรล้านนา
ขี้โอยฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้โอฺยฺ]
ความหมาย

น.แก่นไม้ข่อยหั่นแล้วบดให้เป็นลักษณะขี้เลื่อยหยาบคั่วผสมกับน้ำอ้อยงบ หรือใช้เปลือกมะขามแห้งตำหรือบดก็ได้, ซีโอย ก็ว่า; ใช้ปนกับยาฉุนมวนด้วยตองอ่อนนาบหรือเยื่อกาบหมาก ทำให้รสยาฉุนอ่อนลง เมื่อเป็นมวนแล้วเรียกว่า มูลีขี้โอย หรือ มูลีซีโอย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้โย (ขี้โอยฯ)